Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารโรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารบริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารบริษัท เม็ททอล ฟอร์ม เอเซีย (ประเทศไทย)จำกัด

อาคารบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โรงงาน 1

อาคารบริษัท ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร โรงงาน 2

อาคารบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารบริษัท เอส.เอ็ม.ที.ซี จำกัด

อาคารบริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

อาคารบริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

1  |  2