Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารพักอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป

อาคาร ชาโตว์ อินทาวน์ รัชดา 13. กรุงเทพฯ

อาคารริมทะเลคอนโดวิวล์ จ.ชลบุรีี

อาคารบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

อาคาร เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารเอ และ บี
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีี