Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร

    ผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องเป็นวิศวกรหรือสถาปนิก ประเภทบุคคลธรรมดาหรือประเภทนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก
สภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก พร้อมทั้งผ่านการอบรมและสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.ผู้ตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดา เลขที่ใบอนุญาตจะขึ้นต้นด้วยอักษร (บ.)
2.ผู้ตรวจสอบประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตจะขึ้นต้นด้วยอักษร (น.)
โดยเจ้าของอาคารสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ตรวจสอบอาคารทั้ง 2 ประเภทได้ที่เว๊ปไซด์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย http://www.dpt.go.th