Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรายละเอียดของการตรวจสอบอาคาร

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้
รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ
1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 • การต่อเติมดัดแปลงปรับปรุงอาคาร
 • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
 • การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
 • การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
 • การชำรุดสึกหรอของอาคาร
 • การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
 • การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
    ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร
 • สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 • สมรรถนะเครื่องหมาย และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
 • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
 • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
 • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร
2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร
    2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
 • ระบบลิฟต์
 • ระบบบันไดเลื่อน
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบปรับอากาศ
 • การชำรุดสึกหรอของอาคาร
 • การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
 • การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
    2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • รระบบประปา
 • ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบระบายน้ำฝน
 • ระบบจัดการมูลฝอย
 • ระบบระบายอากาศ
 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
    2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
 • เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
 • ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
 • ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า
ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะ บริเวณที่นอกเหนือจากอาคารดังต่อไปนี้
 • ทางเข้าออกของรถดับเพลิง
 • ที่จอดรถดับเพลิง
 • สภาพของรางระบายน้ำ
ระบบโครงสร้าง
ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ส่วนของฐานราก
 • ระบบโครงสร้าง
 • ระบบโครงหลังคา
สภาพการใช้งานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอ่นตัว
ของพื้น คาน หรือตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ การเสื่อม
สภาพของโครงสร้างที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
ระบบโครงสร้างของอาคาร ความเสียหายและอันตรายของ
โครงสร้าง เช่น ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย ความเสียหาย
จากการแอ่นตัว ของโครงข้อหมุน และการเอียงตัวของผนัง เป็นต้น
Next