Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


    บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับมอบความไว้วางใจจากเจ้าของอาคารและเจ้าของสถานประกอบกิจการชั้นนำภายใน
ประเทศไทย เข้าทำการตรวจสอบอาคารทั้งประเภทการตรวจสอบใหญ่ครั้งแรก และการตรวจสอบประจำปีทุกๆ ปี เป็นจำนวนมาก
โดยการตรวจสอบอาคารในแต่ละครั้งเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบอาคารโดยตรง
จึงทำให้ท่านเจ้าของอาคารสบายใจและไว้วางใจได้ เมื่อใช้บริการบริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าตรวจสอบอาคารของท่าน
ดังรายนามอาคารส่วนหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่ใช้บริการการตรวจสอบอาคารของบริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่พ.ร.บ.
ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา
  • ประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารโรงงานที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป คลิ๊ก!
  • ประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารพักอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป คลิ๊ก!
  • ประเภทอาคารโรงงาน ที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป คลิ๊ก!
  • ประเภทอาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยรวมที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป คลิ๊ก!